Suất tái định cư tối thiểu được hiểu như thế nào?

Hỏi: Theo chính sách bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, nếu tiền bồi thường về đất nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu thì chủ đất sẽ được hỗ trợ thêm.

Vậy xin hỏi suất tái định cư tối thiểu là như thế nào?

Ninh Thúy (Bình Dương)

suattaidinhcu 7d40
Suất tái định cư tối thiểu được hiểu như thế nào?
 (ảnh minh họa, nguồn: Báo Quảng Ngãi)

Trả lời:

Tại khoản 1 Điều 22 Nghị định 47/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất: Người sử dụng đất sẽ được hỗ trợ khoản chênh lệch giữa giá trị suất tái định cư tối thiểu và số tiền được bồi thường về đất đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở và được giải quyết nhận đất ở, nhà ở tái định cư, nếu số tiền được bồi thường về đất nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu.

Về suất tái định cư tối thiểu, Điều 27 nghị định trên hướng dẫn cụ thể: Suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng đất ở, nhà ở hoặc bằng nhà ở hoặc bằng tiền để phù hợp với việc lựa chọn của người được bố trí tái định cư.

 Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng đất ở, nhà ở thì diện tích đất ở tái định cư không nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại địa phương và diện tích nhà ở tái định cư không nhỏ hơn diện tích căn hộ tối thiểu theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Đối với  trường hợp suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng nhà ở thì diện tích nhà ở tái định cư không nhỏ hơn diện tích căn hộ tối thiểu theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được tính bằng tiền thì khoản tiền cho suất tái định cư tối thiểu tương đương với giá trị một suất tái định cư tối thiểu bằng đất ở, nhà ở tại nơi bố trí tái định cư.

Trên cơ sở đó và căn cứ vào tình hình, quy định cụ thể của địa phương, UBND cấp tỉnh quy định suất tái định cư tối thiểu bằng đất ở, nhà ở, bằng nhà ở và bằng tiền.

Luật sư Trần Công Ly Tao 

Theo Pháp luật TPHCM Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *