Cấp lại sổ đỏ khi bị mất

Hỏi: Không cẩn thận nên tôi đã làm mất giấy đỏ một căn hộ chung cư mới mua. Xin hỏi tôi phải làm thế nào để được cấp lại?

Thanh Lê (Tp.HCM)

do 18d2
Cấp lại sổ đỏ khi bị mất

Trả lời:

Hộ gia đình, cá nhân bị mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nói gọn là GCN) phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy này.

Khi đó, UBND cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất GCN tại trụ sở UBND cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn (theo Điều 77 Nghị định 43/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai).

Các tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất GCN trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

Người bị mất nộp một bộ hồ sơ đề nghị cấp lại GCN sau 30 ngày kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương đối với trường hợp của tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài 

Đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người bị mất  là 30 ngày kể từ ngày niêm yết thông báo mất GCN tại trụ sở UBND cấp xã GCN.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký quyết định hủy GCN bị mất, đồng thời ký cấp lại GCN; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao GCN cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Luật sư Lê Văn Hoan 

Theo Pháp luật TPHCM Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *